Szkoły i

placówki

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Serwisy tematyczne

Informacje o MOS

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka edukacyjno – terapeutyczna dla młodzieży gimnazjalnej.
Stworzona została dla chłopców:
 • przejawiających problemy natury wychowawczej,
 • mających kłopoty z nauką i systematycznym uczęszczaniem do szkoły
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • mających kłopoty w relacjach z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami
Warunki przyjęcia
 • Wniosek (prośba) rodzica lub prawnego opiekuna o przyjęcia dziecka do MOS skierowany do Starostwa Powiatowego właściwego miejscu zamieszkania
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • Ostatnie świadectwa szkolne i aktualny odpis arkusza ocen
 • Karta przekazania z ostatniej szkoły
 • Dokumentacja medyczna: w tym karta szczepień oraz informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL
 • Aktualne zdjęcie legitymacyjne
  Zapewniamy
 • Całodobową opiekę
 • Zajęcia z terapeutami
 • Opiekę psychologa
 • Wyżywienie
 • Możliwość ukończenia dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego
 • Kursy i szkolenia
  Dysponujemy
 • Dobrze wyposażoną salą informatyczną
 • Własną szkołą
 • Internatem
 • Siłownią
 • Kompleksem rekreacyjno – sportowym „Orlik”
 • Halą sportową

 • image
 • image

Ciekawe

linki

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image